Globe Aroma

  • Sociaal-Artistieke (Beeldende Kunst)
  • Werkplaats (Beeldende Kunst)
Brussel
België
Sensibilisering: geen overdracht, wel uitwisseling
Globe Aroma will afstappen van de traditionele Noord-Zuid/Oost-verhoudigen waarachter de visie schuilgaat dat ontwikkeling en kennisoverdracht 
éénrichtingsverkeer is: van Noord naar Zuid/Oost.  Via een werderzijdse uitwisseling tussen  mensen van  hier en en nieuwe inwijkelingen en het belang
van het 'leren van elkaar' will  'Globe Aroma de bevolking kennis laten maken met de cultureele rijkdom en artistieke creaties van mensen afkomstig uit
migraties (vluchtelingen, asielzoekers, migranten).  Zo willen we een reëel beeld ophangen van hun capaciteit en rijkdom.
Artistieke beleving: elkaars rijkdom zijn
Globe Aroma will als groostedelijke ontmoetingsplaats aan deze nood tegemoet komen door mensen te laten proeven van de rijkdom van andermans
culture en kunst.  Het initiatief  brengt verschillende partners samen  rond de tafel (netwerkontwikkeling) en  stimuleert  over sectoren  heen samen-
werkingsverbanden, om artistieke uitwisseling mogelijk te maken en om via kunst en interculturele dialoog op gang te brengen. Volgend citaat drukt
op een sterke manier uit wat we bedoelen.
"Welke rol speelt kunst in dit hele maatschappelijke streven naar een multiculturele samenleving en een interculturelle dialoog? Deze laatste vraag is
cruciaal, omdat de kunsten, de communicatiekanalen bij uitstek zijn; waarlangs mensens met elkaar over wereldvisies en waarden communiceren."
 (Nicolas P. en Goris G., De Kracht van diversiteit, Glocale kunst in Vlaanderen, Noord-Zuid Cahier, sept. 1998).
 
De idee van Globe Aroma vertrekt vanuit de realiteit dat veel 'Vluchtelingen' heel wat potentieel in zich dragen dat hier in België niet aan de orde komt.
We citeren  hier uit de  beleidsnota (2004-2009) van Minister van Cultuur Bert Anciaux, waar het woord cultuurbeleid  perfect  zou kunnen  vervangen 
worden door Globe Aroma. 
"We willen binnen het Vlaamse cultuurbeleid, de diversiteit die onze samenleving kenmerkt niet als een probleem duiden, wel als een gewenste realiteit.  
Daarom schuiven wij het model van de interculturaliteit ook in het cultuurbeleid expliciet als doelstelling naar voren. 
Investeren in gemeenschapsvorming en (inter)culturele activering vormt een belangrijke aanzet tot een reël en positief interculturele samenleving, waarin
elke mens centraat staat.

Fout ontdekt op deze pagina?
Laat het ons weten.