Skip to main content

Criteria

Databanken proberen een werkelijkheid te beschrijven, maar zijn gedoemd om daarin te mislukken. De werkelijkheid is complexer dan eender welke rigide datastructuur. Bovendien zit je bij een databank ook met een cruciale vraag over “wie zit er in”, en wie dus niet. Ten volle bewust van deze cruciale kwesties wil Kunstenpunt de Kunstendatabank gebruiken als een manier om te spreken over selectie, exclusie en de transitie naar een meer inclusieve manier van werken.

De onderstaande criteria beschrijven de manier waarop deze databank in de afgelopen 30 jaar ontstaan is. De ontwikkeling van die databank is nooit af, en daarom nodigen we graag uit om te spreken met elkaar over deze criteria. Neem alsjeblieft contact op als je deel wil uitmaken van focusgroepen over dit thema, we verheugen ons op het gesprek!

Criteria audiovisuele en beeldende kunst

De databank audiovisuele en beeldende kunst van Kunstenpunt biedt een selectie van professionele kunstenaars die een sterke link hebben met de (bovenlokale) Vlaamse en Brusselse kunstscene. Om deze database samen te stellen, baseren we ons op enkele selectiecriteria. Die selectiecriteria zijn zo opgesteld dat Kunstenpunt geen kwaliteitsoordeel velt over het gemaakte werk, maar de link met de (bovenlokale) Vlaamse en Brusselse kunstscene laat bepalen door de activiteit van de kunstenaar in die brede, regionale scene zelf. Het is helaas onvermijdelijk dat daarbij een aantal (types van) kunstenaars uit de boot vallen. Vandaar dat deze criteria ook niet “uitsluitend” worden toegepast. Iedereeen die zichzelf als professioneel kunstenaar ziet mag in de databank.

Deze databank is niet de enige manier waarop Kunstenpunt audiovisuele en beeldende kunstenaars ondersteunt. Zo organiseren we voor jonge, opkomende of ingeweken kunstenaars en curatoren allerlei initiatieven zoals bezoekersprogramma’s en oriëntatiesessies. Meer weten? Contacteer Lissa Kinnaer.

Zeker in de databank

Iedereen die zichzelf als professionele kunstenaar actief in Vlaanderen identificeert is welkom in de databank. De onderstaande criteria helpen je om eventueel je eigen inschatting beter te onderbouwen.

1) Criteria voor kunstenaars

  • Je wordt zeker als professioneel kunstenaar opgenomen in de databank als je in Vlaanderen betrokken bent bij het professionele kunstgebeuren.
  • Of je hebt de voorbije vijf jaar zeker drie keer tentoongesteld in een professionele organisatie voor beeldende kunst met een bovenlokale uitstraling in Vlaanderen. Heb je de voorbije vijf jaar enkel in het buitenland tentoongesteld, dan bekijken we het professioneel karakter van die organisaties. In elk geval evalueren we hoe je verlinkt ben met de Vlaams-Brusselse kunstscene.
  • Of je hebt de voorbije vijf jaar een projectsubsidie of een beurs ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet) of een subsidie van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

2) Criteria voor organisaties

  • Een organisatie wordt opgenomen in de databank als ze een gevestigde professionele werking heeft rond hedendaagse beeldende kunst
  • Of de organisatie wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet).
  • Of de organisatie oefent activiteiten uit binnen de hedendaagse professionele beeldkunsten en heeft een bovenlokale uitstraling, cf. het overzicht van organisaties.

3) Criteria voor promotiegaleries

Vlaamse professionele promotiegaleries kunnen opgenomen worden in de online databank als ze beantwoorden aan het volgende profiel:

  • De galerie is minstens één jaar open en heeft een aantal vaste kunstenaars die ze vertegenwoordigt. Ze voert promotie voor deze kunstenaars in binnen- en/of buitenland. Ze gaat een permanente samenwerking met hen aan door op regelmatige basis solotentoonstellingen te organiseren, door kunstenaars te ondersteunen en door hen dienstverlening en trajectbegeleiding aan te bieden.
  • De galerie is niet enkel op verkoop gericht, maar stimuleert de verankering van de kunstenaar binnen het professionele kunstenveld.

4) Criteria voor curatoren, critici en onderzoekers

  • Je begeleidt en onderzoekt de Vlaamse professionele kunstensector, en doet dat op een professionele manier.

Denk je aan onze criteria te voldoen?

Ben je kunstenaar?

Als je denkt aan zeker één van de bovenstaande criteria te voldoen, dan nodigen we je uit om een cv op te sturen. Mail daarvoor met Martine De Jonge. Vermeld het jaartal en de omschrijving van de eventuele subsidies die je ontving binnen het Kunstendecreet en/of geef een overzicht van je tentoonstellingen in een professionele kunstenorganisatie met bovenlokale uitstraling in Vlaanderen. Martine zal daarna je gegevens overnemen op deze website.

Wil je een organisatie aan onze databank toevoegen?

Stuur naar Martine De Jonge een omschrijving van de organisatie, vermeld het jaartal en de omschrijving van de eventuele subsidies die de organisatie ontving binnen het Kunstendecreet en/of geef een overzicht van relevante activiteiten van de organisatie binnen de hedendaagse professionele beeldkunsten. Martine zal daarna je gegevens overnemen op de website.

Wat als je je activiteit stopzet?

Wanneer een kunstenaar, organisatie of curator zijn activiteit stopzet of niet meer voldoet aan de criteria, dan worden zijn/haar gegevens uit het verleden niet verwijderd uit de databank, maar worden geen actuele gegevens meer toegevoegd. Je kan eventueel vragen om je naam niet meer zichtbaar te laten zijn.

Criteria podiumkunsten

Sinds 1993 verzamelt Kunstenpunt (toen nog Vlaams Theater instituut) gedetailleerde informatie over podiumproducties die gemaakt worden in de context van een Vlaamse subsidie. De reden hiervoor is dat het toekennen van de subsidie gebeurt na een kwaliteitsinschatting door een commissie van peers. Het subsidiesysteem staat echter al verschillende jaren onder druk en evolueert (bv. tax shelter). Omdat de verzamelde gegevens ook gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden kunnen we de selectiecriteria niet zomaar wijzigen. We zijn ons echter bewust van de groeiende kloof tussen het gesubsidieerde theater en het andere professionele theater. Kunstenpunt zoekt naar manieren om een betere dataverzameling op poten te zetten, die enerzijds de onderzoeksdoelstellingen van de gegevensverzameling niet op het spel zet, en anderzijds toch ook erkenning biedt aan een veranderend veld.

Criteria muziek

We publiceren informatie over muziekuitgaven zodra die verschenen zijn op een geperste drager (CD of Vinyl). Daarbij nemen we de gegevens over die gepubliceerd worden op de hoes of in het boekje van het album. We experimenteren met manieren om ook digitale releases te kunnen tonen in onze databank. Echter, bij digitale releases zijn er vandaag nog niet zulke gedetailleerde metadata beschikbaar, en het is ook zo een grote hoeveelheid waarvoor we nog geen systeem hebben om het in kaart te brengen.


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.