Skip to main content

Info

Meer informatie

Deze databank is opgezet en wordt aangevuld door Kunstenpunt. Kunstenpunt is het steunpunt voor muziek, podiumkunsten en audiovisuele en beeldende kunst in Vlaanderen. Als deel van onze decretale opdracht proberen we het kunstenlandschap in Vlaanderen in kaart te brengen. Dat overzicht zetten we in, enerzijds voor de doelgroep van artiesten en kunstwerkers, en anderzijds vanuit onderzoeksdoeleinden.

Voor artiesten en kunstwerkers voorzien we overzichtslijsten van actoren in het kunstenveld. Daarmee kunnen ze zich oriënteren en een eerste gevoel krijgen van de rijkheid. Per discipline beschrijven we ook bepaalde activiteiten die de makers in de kunstensector ontplooien. Ze kijken we voor podiumkunstenaars naar hun producties. Van muzikanten beschrijven we hun uitgaven op CD of plaat. En bij beeldend kunstenaars maken we een overzicht van tentoonstellingen.

Vanuit onderzoeksperspectief hanteren we deze data als startpunt. Voor de meeste onderzoeksvragen is aanvullende data nodig, die we ophalen bij partners als publiq, Departement Cultuur, SABAM, etc. En data op zich is niet rijk genoeg om de complexiteit van de kunstensector te vatten. Daarom vullen we cijfermatig onderzoek altijd aan met kwalitatieve analyses.

De dataverzameling stoot echter ook op belangrijke tekortkomingen. Dat zijn tekortkomingen die we nooit helemaal kunnen ondervangen, maar het is belangrijk om ze te behandelen en er mee om te gaan. We kunnen ze niet negeren. Een belangrijke tekortkoming is dat onze databank niet (en nooit) volledig zal kunnen zijn. De oorzaak daarvan is complex.

Aan de ene kant is een databank een rigide structuur die niet omkan met nuances of het bewuste spel van artiesten met (artificiële) grenzen. Die inherente tekortkoming van een databank valt enkel op te lossen door enerzijds technische aanpassingen te doen aan data modellen, en anderzijds door open in gesprek te gaan met artiesten.

Aan de andere kant reproduceren de selectiecriteria van deze databank ook bestaande uitsluitingsmechanismen in de kunstensector. Daar moeten we bij Kunstenpunt werk van maken, en dat doen we. Een eerste stap die we zetten is om de selectiecriteria te herdenken, in overleg met geëngageerde kunstenaars en kunstwerkers, en de technische infrastructuur voor het beheer moderniseren.

Wil je graag deel uitmaken van het gesprek over deze databank? Neem zeker contact op met ons, zodat we je kunnen uitnodigen voor de focusgesprekken over deze kwestie.


Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.