Skip to main content

KASK Gent (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Hogeschool Gent, School of Arts)


Bachelor en master in de Beeldende Kunsten

Wie beeldende kunsten studeert binnen KASK komt in een bijzonder rijke waaier aan ateliers terecht, van toegepast tot vrij, van klassiek en eeuwenoud tot piepjong en nieuw. Onze opleidingen zijn gereputeerd omwille van hun kwaliteit alsook omwille van hun ernstige anarchistische openheid.

Doel is de student te begeleiden in het ontwikkelen van een persoonlijke vorm- en beeldtaal, via technische opleiding en via dialoog over artistieke concepten, vormen en inhouden.

De openheid om te werken met diverse kunstdisciplines, wordt gestimuleerd via aanverwante keuzepaketten, zodat de student, in welk atelier hij ook inschrijft, verschillende beelddragers en media kan gebruiken in functie van de eigen artistieke doelstellingen. Het atelieronderwijs is vooral een dialogerend onderwijs, waarbij de docent uiteraard richting geeft en instrueert. Onze studenten moeten de confrontatie aankunnen in een kritisch gesprek omtrent het eigen beeldend werk en de ambitie hebben om te excelleren.

Aangezien theoretische inzichten en kennis de beeldvorming sturen en ondersteunen, krijgen studenten grondige introducties in mens- en kunstwetenschappen. Zij verwerven vertrouwdheid met actuele tendensen in kunst en vormgeving, zodat ze zich bewust zijn van de context van het eigen werk. Studenten leren in onze opleidingen om beeldend werk te beschouwen, analyseren en duiden, het eigen beeldend werk te presenteren en toelichten, en dit te communiceren via portfolio en via helder geformuleerde teksten.

Van de masterstudent wordt verwacht dat hij/zij een eigen project formuleert en onderzoek voert op artistiek vlak. Hij dient over voldoende gedrevenheid te beschikken om zich te ontplooien in het eigen vakdomein: als beeldend kunstenaar, vormgever, fotograaf, textielontwerper, modeontwerper...

(www.kask.be/...)

Bachelor en master in de Audiovisuele Kunsten

Een brede opleiding met je eigen accenten In de filmafdeling van onze hogeschool zorgen we voor je globale vorming tot filmmaker. Daarom maken wij in onze opleiding geen opdeling tussen fictie en documentaire, noch tussen film en video en evenmin tussen het artistieke en het technische. Dit is uniek in het Vlaamse filmonderwijs. Er is slechts één richting en daarin confronteren we jou met alle disciplines van de filmmakerij, met als centrale vraag: "wat wil ik vertellen en wat is de essentie van het maken van de filmbeelden om dit te bereiken?".

Een student kan wel tijdens zijn traject het zwaartepunt meer op fictie of documentaire leggen, zonder evenwel één van de twee volledig uit te sluiten. Je moet als student echter ook jezelf leren kennen en de persoonlijkheidsontwikkeling is dus een essentieel onderdeel van de opleiding. Alhoewel regisseren één van de belangrijkste elementen is in de opleiding, leveren wij geen regisseurs af, maar persoonlijke filmmakers in de ware zin van het woord. Onze afgestudeerden die zo goed als allemaal werkzaam zijn in het breed veld van de audiovisuele sector, bewijzen dat deze aanpak resultaten boekt.

Drama

De taak van de theatermaker (auteur, regisseur, acteur, dramaturg of vormgever) is er niet eenvoudiger, maar ook niet minder boeiend op geworden. Naast het verwerven van een aantal technische basisvaardigheden wordt van de acteur en actrice gevraagd dat hij of zij mee zoekt, onderzoekt. Verworvenheden, opgedaan tijdens de studieperiode, worden in vraag gesteld, overboord gegooid of uitgediept.
 Naast de theoretische en algemeen vormende vakken, waarbij de lesgevers oog en oor hebben voor de specifieke behoeftes van een theateropleiding, zijn er de praktijkvakken. Die vallen uiteen in drie clusters : beweging, stem en drama. Uiteraard gebeurt deze opsplitsing niet vanuit een hokjesmentaliteit. Theater is bewegen (en durven stilstaan bij de dingen), theater is spreken (en spelen met de stilte), theater is het zoeken via auditieve en visuele elementen naar een vertaling van emotie. En bovenal is theater een (on)gezonde dosis gekte, spelplezier en georchestreerde anarchie.

(www.hogent.be/...) 

Postgraduaat Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst

Deze navorming is een initiatief van de Hogeschool Gent, S.M.A.K. en de Universiteit Gent. De opleiding bevat twee opties: 'Beheer Actuele Kunst' enerzijds, en 'Tentoonstelling' anderzijds. De eerste optie is in de eerste plaats gericht op het beheer van actuele kunst, zij het dat die ook als speerpuntfunctie kan worden gedacht voor een hedendaags beheer van culturele artefacten in het

algemeen. De tweede optie heeft dan weer vooral een actuele, zelfreflectieve tentoonstellingspraktijk voor ogen. Men vertrekt daarbij van de actuele kunst, maar ook in dit geval is het zo dat de aangeleerde kennis en methodiek kan overgeplaatst worden naar andere domeinen, m.n. de erfgoedsector in haar totaliteit.

(www.hogent.be/...)

Specifieke Lerarenopleiding Audiovisuele en Beeldende Kunst

(www.hogent.be/...Kunstenpunt

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.